Quan Trắc Môi Trường 2022 – Môi Trường Lighthouse

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường là việc theo dõi liên tục, định kỳ, đột xuất, có hệ thống về thành phần môi trường, các nhân tố tác động đến môi trường, chất thải nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng môi trường, diễn biến chất lượng môi trường và tác động xấu đến môi trường.

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Hotline: 0986.301.755

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14,, bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:

Nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *