DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Căn cứ Khoản 7, điều 3, Luật BVMT 72/2020/QH14 quy định “Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.”

DCIM100MEDIADJI_0209.JPG
  1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Các dự án nhóm 1 và một phần dự án nhóm 2 (nhóm 2, trừ dự án quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 28 Luật BVMT: a) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình;b) Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Việc xác định đối tượng DTM thực chất là xác định phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của Luật BVMT năm 2020. Không có danh mục dự án phải ĐTM như quy định tại Luật BVMT năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  1. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CHI TIẾT THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Căn cứ luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

  1. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Căn cứ vào Điều 31, Mục 3 luật BVMT 72/2020/QH14 quy định Việc thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau:

1. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư tự thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

2. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Quá trình thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) được chia thành các giai đoạn cụ thể để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của quá trình này. Dưới đây là các bước quan trọng trong quy trình DTM:

5.1 Xác định phạm vi và mục tiêu

Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động DTM nào, ban đầu chúng ta cần xác định rõ phạm vi và mục tiêu của dự án hoặc chính sách môi trường. Quá trình này giúp định hình các yếu tố quan trọng cần được đánh giá và xác định phạm vi của báo cáo DTM.

5.2 Thu thập dữ liệu và thông tin liên quan

Để đánh giá tác động môi trường một cách chi tiết, ta cần thu thập dữ liệu và thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau. Các phương pháp thống kê, nghiên cứu khoa học và cuộc khảo sát có thể được áp dụng để thu thập thông tin chính xác và đáng tin cậy.

5.3 Phân tích tác động môi trường

Sau khi thu thập đủ dữ liệu, bước tiếp theo là phân tích tác động môi trường. Quá trình này đánh giá chi tiết các yếu tố môi trường như sự ảnh hưởng lên không gian, nước, đất, sinh thái và nhân khẩu học. Các biến thể và tương quan giữa hoạt động con người và môi trường được xem xét một cách tổng thể.

5.4 Đánh giá tác động tiềm năng

Sau khi phân tích tác động môi trường, chúng ta cần đánh giá tác động tiềm năng của các hoạt động được đề xuất. Quá trình này đo lường và dự đoán những hệ quả có thể xảy ra trong tương lai do sự thay đổi của môi trường. Điều này giúp ta đưa ra các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực.

5.5 Xác định các biện pháp bù đắp và giảm thiểu

Trong giai đoạn này, chúng ta xác định các biện pháp bù đắp và giảm thiểu để giảm tác động tiêu cực lên môi trường. Các biện pháp này có thể bao gồm việc áp dụng công nghệ xanh, quản lý tài nguyên hiệu quả và phát triển các chính sách môi trưởng bền vững.

5.6 Lập kế hoạch quản lý tác động môi trường (DTM)

Cuối cùng, quá trình DTM yêu cầu lập kế hoạch quản lý tác động môi trường. Kế hoạch này bao gồm các biện pháp giám sát, theo dõi và đánh giá liên tục để đảm bảo rằng tác động môi trường được kiểm soát và quản lý một cách hiệu quả.

  1. CƠ QUAN PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (DTM)

Thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM được quy định:

(1) Bộ TN&MT: dự án đầu tư nhóm 1 (Phụ lục III Nghị định 08); dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2) Bộ Quốc phòng; (3) Bộ Công an: tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

(4) UBND cấp tỉnh: dự án đầu tư trên địa bàn, trừ dự án thuộc thẩm quyền thẩm định báo cáo ĐTM của Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trong trường hợp còn vướng mắc, Quý Khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Lighthouse theo Hotline 028.6681.9722. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí liên quan đến quy trình thẩm định DTM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *