Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM.

Theo như văn bản thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đề án báo cáo ảnh hưởng môi trường DTM.

Vào khoảng ngày 15/7/2015, chính phủ có thông tư 27/2015/TT-BTNMT về Tìm hiểu môi trường chiến lược, Nhận định ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường bắt đầu có hiệu lực.

Theo đó, UBND cấp tỉnh được giao cho cho Ban điều hành những khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo và đánh giá tác động môi trường. Việc ủy quyền này chỉ ứng dụng đối sở hữu Dự án thuộc thẩm quyền giám định, ưng chuẩn của UBND cấp tỉnh đầu cơ vào những khu công nghiệp. UBND cấp thức giấc với nghĩa vụ gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường xin quan điểm về việc ủy quyền giám định, thông qua theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.13 kèm theo Thông tư này.

Thông tư này thay thế Thông tư 26/2011/TT-BTNMT về Con số đánh giá về tác động môi trường DTM.

Về quy định chung cho bản Báo cáo Phân tích tác động môi trường DTM

Điều 1. khuôn khổ điều chỉnh về báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM:

Thông tư này quy định chi tiết thi hành điểm c Khoản một Điều 32 Luật bảo vệ môi trường năm 2014; Khoản 5 Điều 8, Khoản 7 Điều 12, Khoản 4 và Khoản 6 Điều 14, Khoản 2 Điều 16, Khoản 4 Điều 17, Khoản 5 Điều 19 và Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch kiểm soát an ninh môi trường, Đánh giá môi trường chiến lược, Nhận định ảnh hưởng môi trường và kế hoạch bảo kê môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 18/2015/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng đáp ứng báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM: Thông tư này vận dụng đối mang cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân mang những hoạt động can hệ đến Nhận định môi trường chiến lược, Phân tích tác động môi trường và kế hoạch kiểm soát an ninh môi trường.

Phân tích môi trường chiến lược khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM

Điều 3. thực hành nhận định môi trường chiến lược

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc Danh mục những đối tượng phải thực hành Nhận định môi trường chiến lược quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP với bổn phận lập, gửi hồ sơ đề xuất thẩm định Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP. giấy má bắt buộc giám định Thống kê Đánh giá môi trường chiến lược gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan giám định, gồm:

a) 1 (01) văn bản buộc phải đánh giá Thống kê Đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo loại quy định tại Phụ lục 1.1 Thông tư này;
b) Chín (09) bản Con số Phân tích môi trường chiến lược và chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định phổ quát hơn chín (09) người, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải sản xuất thêm số lượng Báo cáo Tìm hiểu môi trường chiến lược. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và đề nghị về cấu trúc và nội dung của Con số Phân tích môi trường chiến lược thực hiện theo cái tương ứng quy định tại các Phụ lục một.2 và 1.3 Thông tư này.

2. Trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP trong bản báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM:

a) Cơ quan lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gửi tới Bộ Tài nguyên và Môi trường một (01) văn bản giải trình những nội dung điều chỉnh của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và những vấn đề môi trường can hệ dĩ nhiên 1 (01) dự thảo điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

b) Trong thời hạn 2 mươi (20) ngày khiến cho việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, mang quan điểm bằng văn bản gửi cơ quan lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ quan ưng chuẩn chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Điều 4. Đánh giá Thống kê Nhận định môi trường chiến lược khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM

1. Việc thẩm định Báo cáo Tìm hiểu môi trường chiến lược thực hiện chuẩn y hội đồng đánh giá do thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan giám định có mặt trên thị trường có cơ cấu, thành phần quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
2. Hoạt động của hội đồng thẩm định Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Chương V Thông tư này.
3. Thời hạn thẩm định Thống kê Tìm hiểu môi trường chiến lược quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; trường hợp thủ tục ko số đông, hợp thức, trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thẩm định với văn bản thông báo gửi cơ quan đề nghị đánh giá Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược để biết, bổ sung, hoàn thiện.

Điều 5. hấp thụ ý kiến giám định và Thống kê kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM chiến lược:

1. Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sở hữu bổn phận nghiên cứu, hấp thụ quan điểm của hội đồng giám định và gửi lại cơ quan thẩm định:

a) một (01) văn bản giải trình về việc hấp thu quan điểm của hội đồng giám định Con số Tìm hiểu môi trường chiến lược thực hiện theo chiếc quy định tại Phụ lục 1.4 Thông tư này;
b) 1 (01) bản Báo cáo Tìm hiểu môi trường chiến lược tất nhiên 1 bản được ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được hoàn chỉnh trên hạ tầng nghiên cứu, kết nạp quan niệm của hội đồng đánh giá.

2. Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc diễn ra từ ngày nhận được Thống kê Đánh giá môi trường chiến lược đã hoàn chỉnh trên cơ sở nghiên cứu, tiếp nhận ý kiến hội đồng giám định do cơ quan được giao nhiệm vụ vun đắp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gửi tới, cơ quan giám định Báo cáo Nhận định môi trường chiến lược sở hữu bổn phận Báo cáo cấp sở hữu thẩm quyền thông qua chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về kết quả thẩm định Con số Đánh giá môi trường chiến lược theo dòng quy định tại Phụ lục một.5 Thông tư này.

Bản báo cáo đáng giá tác động môi trường DTM chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *