Tag: giấy phép xả thải

Những thông tin về quy trình báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ là báo cáo tổng hợp...

Một số thông tin về báo cáo kết quả quan trắc môi trường

Hôm nay, Lighthouse mời bạn cùng tìm hiểu về báo cáo kết quả quan trắc...

Đối tượng nào sẽ phải đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các...

Đơn vị tư vấn lập báo cáo xả thải vào nguồn nước uy tín hiện nay

Thông thường, các doanh nghiệp phải thực hiện và nộp cơ quan nhà nước mỗi...

Quy trình thực hiện Báo cáo xả thải vào nguồn nước như thế nào?

Báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước là một loại báo cáo định...

Báo cáo quan trắc môi trường lao động là gì?

Báo cáo quan trắc môi trường là gì? lập báo cáo quan trắc theo thông...

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Định nghĩa giấy phép xả thải vào nguồn nước Giấy phép xả thải vào nguồn...

Tổng quan giấy phép xả thải vào nguồn nước

Theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Quy trình xin cấp giấy phép xả thải

Giấy phép xả thải là loại giấy phép cho phép các doanh nghiệp thực hiện...