Lưu ý khi lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Mô tả các nguồn chất thải, các tác động môi trường của cơ sở, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể như thế nào trong đề án bảo vệ môi trường đơn giản?

1Các nguồn phát sinh chất thải

 • Nước thải
 • Chất thải rắn thông thường
 • Chất thải nguy hại
 • Khí thải

Mô tả rõ từng nguồn phát sinh chất thải kèm theo tính toán cụ thể về: Hàm lượng thải (nồng độ) của từng thông số đặc trưng cho cơ sở và theo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường tương ứng; tổng lượng/lưu lượng thải (kg, tấn, m3) của từng thông số đặc trưng và của toàn bộ nguồn trong một ngày đêm (24 giờ), một tháng, một quý và một năm. Trường hợp cơ sở có từ 02 điểm thải khác nhau trở lên ra môi trường thì phải tính tổng lượng/lưu lượng thải cho từng điểm thải.

 • Nguồn tiếng ồn, độ rung
 • Mô tả rõ từng nguồn phát sinh tiếng ồn, độ run

2. Các tác động đối với môi trường và kinh tế – xã hội khi lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 • Mô tả các vấn đề môi trường do cơ sở tạo ra (nếu có), như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; suy thoái các thành phần môi trường vật lý và sinh học; biến đổi đa dạng sinh học và các vấn đề môi trường khác;

Phải thể hiện rõ theo từng giai đoạn, cụ thể như sau:

Giai đoạn vận hành/hoạt động hiện tại.

Giai đoạn vận hành/hoạt động trong tương lai theo kế hoạch đã đặt ra (nếu có)

Giai đoạn đóng cửa hoạt động (nếu có)

3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở

 • Hệ thống thu gom và xử lý nước thải và nước mưa
 • Phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại
 • Công trình, thiết bị xử lý khí thải
 • Các biện pháp chống ồn, rung
 • Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
 • Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác

Đối tượng thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản cần phải nêu rõ:

Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kể cả các hóa chất (nếu có) đã, đang và sẽ sử dụng cho việc vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: thương mại, công thức hóa học (nếu có), khối lượng sử dụng tính theo đơn vị thời gian (ngày, tháng, quý, năm)

Quy trình công nghệ, quy trình quản lý vận hành các công trình xử lý chất thải, hiệu quả xử lý và so sánh kết quả với các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành

Trường hợp thuê xử lý chất thải, phải nêu rõ tên, địa chỉ của đơn vị nhận xử lý thuê, có hợp đồng về việc thuê xử lý (sao và đính kèm văn bản ở phần phụ lục của để án bảo vệ môi trường )

Đánh giá hiệu quả của các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động đến môi trường và kinh tế – xã hội khác và so sánh với các quy định hiện hành

4Kế hoạch xây dựng, cải tạo, vận hành các công trình và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

Áp dụng đối với cơ sở chưa hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *