Công ty TNHH MTV Môi trường Lighthouse

Category: Luật Môi Trường

Luật bảo vệ môi trường.

Luật bảo vệ môi trường.

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT Điều 11. Xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất 1. Các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất phải được xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát là […]

Xem Thêm

Nghị Định 40/NĐ-CP mới nhất.

Nghị Định 40/NĐ-CP mới nhất.

CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Điều 4. Quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 1. Mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có […]

Xem Thêm

Gọi ngay