Luật Môi Trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường
Quy trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường

28 Th2 2017

Kế hoạch bảo vệ môi trường là tên gọi mới được thay thế cho tên cũ Cam kết bảo vệ môi trường được áp dụng chính thức từ ngày 14/2/2015 từ Chính phủ ban hành thông qua nghị định số 18/2015/NĐ-CP Kế hoạch bảo vệ môi trường được xem là hồ sơ căn cứ pháp […]

Xem thêm
Công văn 3105 về quy định làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

18 Th2 2017

Công văn 3105 về quy định làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường: căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; căn cứ Nghị […]

Xem thêm
Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường

3 Th12 2016

Ngày 18/11/2016, Chính Phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định 155/2016/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 179/2013/NĐ-CP và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/02/2017. Trong đó, một số điểm mới đáng lưu ý […]

Xem thêm
Luật bảo vệ môi trường.

16 Th11 2016

KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT Điều 11. Xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất 1. Các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất phải được xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát là […]

Xem thêm
Luật bảo vệ môi trường 2017 mới nhất.

16 Th11 2016

CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG VÀ KÝ QUỸ CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Điều 4. Quy định chung về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 1. Mọi tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải có […]

Xem thêm
Luật bảo vê môi trường 2017.

16 Th11 2016

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết: Điểm đ Khoản 1 Điều 38; Khoản 5 Điều 61; Khoản 3 Điều 68; Khoản 7 Điều 70; Khoản 3 Điều 75; Khoản 5 Điều 104; Khoản 3 Điều 146; Khoản 2 Điều 151; Khoản 3 Điều 167 của Luật Bảo vệ […]

Xem thêm
Hỗ trợ trực tuyến
Lịch làm việc
Hỗ trợ trực tuyến

Gọi ngay